សេចក្តីសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុន

សេចក្តីសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
Ringer Hut (Cambidia) Co., Ltd
ទីតាំងការិយាល័យកណ្តាល
Unit5FI,#113,(Parkway Square 5th Floor),Mao Tse Toung Blvd,Phum6,Tuol Svay Prey Muoy,
Chamkar Mon,Phnom Penh, 12308,Cambodia
ការបង្កើត
25 April 2017
បុគ្គលិកថ្នាក់គ្រប់គ្រង
FUMIO FUKUHARA
ដើមទុន
2,200,000,000Ries